Voorwaarden

Home » Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn van toepassing onze onderstaande algemene voorwaarden. Voorwaarden van afnemers worden niet geaccepteerd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Foldtable (hierna: leverancier), waarbij deze zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle hieruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 • Waar hierna wordt gesproken van afnemer, wordt hieronder verstaan de wederpartij van de leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf als afnemer en/of opdrachtgever.
 • Eventuele door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn slechts van toepassing indien leverancier de toepassing daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst heeft geaccepteerd.
 • Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als toegestaan zal worden benaderd.

Artikel 2 Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend. Leverancier heeft te allen tijde het recht een aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van een tijdige acceptatie door middel van een schriftelijke verklaring aan afnemer te herroepen.
 • Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen indien na ontvangst van een order de leverancier een schriftelijke bevestiging van deze order heeft gestuurd.
 • Mondelinge toezeggingen en overeenkomsten gesloten door werknemers en/of vertegenwoordigers van leverancier en/of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door leverancier.
 • Afnemer dient zelf te beoordelen of de door leverancier te leveren goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor hij ze wil gebruiken. Adviezen welke leverancier in het kader van de levering van de goederen verstrekt, zullen niet tot enigerlei aansprakelijkheid van leverancier leiden.
 • De verkochte en/of afgeleverde goederen worden nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij het bestaan van aan normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of verschillen in uitwerking of kleur aan de goederen. Verstrekte tekeningen, brochures e.d. dienen slechts als indicatie en verplichten leverancier niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten en kleurnuances.
 • Aanbiedingen gelden niet voor eventuele nabestellingen.

Artikel 3 Levering

 • Levering geschiedt ex works Den Hout (EXW, Incoterms 2000), de door leverancier te leveren goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Lossen van de goederen op de plaats van aflevering geschiedt altijd door afnemer, ongeacht de overeengekomen wijze van levering en transport.
 • De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend, nimmer fataal en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Bij overschrijding van de levertermijn dient de afnemer leverancier schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij en voorzover leverancier grove schuld of opzet te verwijten valt.
 • Het is leverancier toegestaan in gedeelten te leveren en de aldus geleverde goederen afzonderlijk te factureren.
 • Indien is overeengekomen dat leverancier verantwoordelijk is voor het transport van de goederen, bepaalt leverancier de wijze van transporteren. Indien afnemer een afwijkende wijze van transporteren of verpakking van de goederen wenst, is afnemer zelf aansprakelijk voor de tijdens en/of door het transport toegebrachte schade aan de goederen.
 • Afnemer moet op zijn eigen risico en kosten iedere benodigde invoervergunning en alle andere noodzakelijke officiële vergunningen en/of andere documenten verkrijgen en, waar toepasselijk, alle douaneformaliteiten uitvoeren die voor de invoer van de goederen naar plaats van bestemming worden vereist.
 • De afnemer dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. Kosten welke verbonden zijn aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen komen voor rekening van afnemer.
 • Indien de goederen, ongeacht de overeengekomen wijze van levering en transport, ter afname van de afnemer gereed staan en leverancier zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft leverancier het recht de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, onverminderd de verplichting van de afnemer om het vereiste factuurbedrag voor de geleverde goederen te voldoen.
 • Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de afnemer, schort de leveringsverplichting van de leverancier op.

Artikel 4 Prijs en Betaling

 • De door leverancier gehanteerde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en emballage, tenzij anders vermeld. De door leverancier gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op levering zoals overeengekomen conform Incoterms 2000.
 • Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, onder meer maar niet beperkt tot een wijziging in grondstofprijzen, de wisselkoers, invoerrechten e.d., is leverancier gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen aan afnemer, mits hij deze prijswijziging tijdig voor het doorberekenen ter kennis van de afnemer heeft gebracht.
 • Betaling gebeurt á contant bij aflevering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een betalingstermijn overeengekomen, hanteert leverancier een termijn van 10 dagen na factuurdatum.
 • Indien de afnemer niet zoals afgesproken bij aflevering of binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag per maand 1% rente over de hoofdsom in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in geval de wettelijke rente geldt.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen komen ten laste van afnemer.
 • Verrekening door de afnemer met enige vordering op de leverancier is uitgesloten tenzij de leverancier schriftelijk aan de afnemer heeft bevestigd dat hij daarmee instemt.
 • Indien bij bestellingen op afroep geen termijnen voor levering zijn gesteld, heeft de leverancier drie maanden na bestelling recht op betaling.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer dan wel van beslag op een aanzienlijk deel van zijn vermogen zijn de vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • Leverancier is gerechtigd alvorens te leveren of met aflevering voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te bedingen. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn recht op vergoeding van eventuele door hem geleden schade.

Artikel 5 Instructies

Leverancier zal op aanvraag van afnemer bij aflevering van de goederen instructies voor gebruik (mee)leveren. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de (on)juiste uitvoering van de instructies. Afnemer zal deze instructies vervolgens verstrekken aan zijn werknemers of andere derden die de geleverde goederen gaan gebruiken.

Artikel 6 Reclame

 • De afnemer dient bij aankomst der goederen de aantallen terstond te controleren en te vergelijken met de aantallen, vermeld op de vrachtbrief of afleveringsbon. Geconstateerde verschillen dienen op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 • Reclames over direct waarneembare afwijkingen betreffende het geleverde respectievelijk de facturering, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen nadat de levering is geschied respectievelijk de factuur is ontvangen.
 • Niet zichtbare gebreken betreffende geleverde goederen moeten binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk bij leverancier worden ingediend,
 • Afnemer heeft slechts het recht om goederen te retourneren indien leverancier daar schriftelijk mee heeft ingestemd. De kosten van de retourzending zijn voor de afnemer.
 • Reclames schorten de betalings- en afnameverplichting van de afnemer niet op.

Artikel 7 Garantie

 • Leverancier garandeert dat geleverde zaken gedurende een periode van 6 maanden na aflevering vrij zijn van materiaal en fabricage gebreken. Leverancier geeft geen enkele garantie dan specifiek in deze algemene voorwaarden beschreven.
 • Onder deze garantie vallende gebreken zal leverancier kosteloos herstellen, naar keuze van leverancier, door reparatie of door vervanging van de gebrekkige goederen. Reparaties die uitgevoerd dienen te worden op grondgebied van de afnemer, dient te afnemer zelf uit te voeren. Kosten van arbeid voor de afnemer, benodigd om deze vervangende onderdelen uit te wisselen, worden door leverancier niet vergoed.
 • De garantie geldt niet, indien:
 • gebreken aan goederen het gevolg zijn van normale slijtage en/of oneigenlijk gebruik;
 • goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
 • gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de verstrekte instructiehandleiding en/of onderhoudsvoorschriften;
 • afnemers – zonder schriftelijke toestemming van leverancier – aanpassingen aan het geleverde hebben verricht;
 • Ter zake van door leverancier uitgevoerde inspectie, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie verleend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot maximaal de garantieverplichtingen conform artikel 7.
 • Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden ter zake van aansprakelijkheid van leverancier is bepaald, aanvaardt leverancier geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade en schade ten opzichte van afnemer of van derden, tenzij en voorzover leverancier grove schuld of opzet te verwijten is.
 • Leverancier zal nimmer tot meer gehouden zijn dan vergoeding van de directe schade aan de afnemer tot ten hoogste het bedrag van de door de verzekering van leverancier in verband met deze schade te verstrekken uitkering, althans tot een maximum van 50% van de opdrachtsom.
 • Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de gedragingen van zijn ondergeschikten waaronder begrepen schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van deze ondergeschikten.
 • Afnemer vrijwaart leverancier tegen iedere claim door een werknemer of vertegenwoordiger van de afnemer of door derden voor letsel of andere schade welke direct of indirect het gevolg is van gebruik van door leverancier aan afnemer geleverde producten.

Artikel 9 Intellectuele Eigendom en Geheimhouding

 • Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich al haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin der woorden en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Afnemer zal op grond van de onderlinge overeenkomst of op welke wijze dan ook geen enkel recht krijgen op de intellectuele eigendomsrechten van leverancier.
 • Alle door leverancier aan afnemer verstrekte stukken, zoals tekeningen, brochures e.d., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij leverancier daaraan zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Het is afnemer niet toegestaan gehele of gedeeltelijke veranderingen in geleverde zaken aan te brengen of zaken van een andere merknaam, handelsnaam of verpakking te voorzien, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, ook als dergelijke informatie niet expliciet als vertrouwelijk staat aangeduid.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door leverancier geleverde zaken, blijven het eigendom van leverancier tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen, met inbegrip van vorderingen terzake van verschuldigde rente en kosten, van leverancier op afnemer uit alle met afnemer gesloten overeenkomsten.
 • Tot het tijdstip van volledige betaling is afnemer niet gerechtigd om geleverde zaken op enigerlei wijze te vervreemden of met rechten van derden te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven.
 • Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van leverancier alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
 • Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van leverancier de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door leverancier geleverde zaken te verpanden aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
 • De afnemer zal aan leverancier alle medewerking verlenen teneinde leverancier in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de goederen.

Artikel 11 Overmacht

 • Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop leverancier geen invloed heeft waardoor leverancier of door leverancier ingeschakelde derden niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval begrepen vertraagde of te late of niet – leveringen door derden, vervoersblokkades of andere vervoersmoeilijkheden, brand, (natuur)rampen, werkstaking, bedrijfsongevallen, rellen of oproer, oorlogen en wettelijke handelsbeperkingen. Overmacht bij toeleveranciers of andere ingeschakelde derden waarvan leverancier afhankelijk is, wordt eveneens gezien als overmacht van leverancier.
 • Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk het na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht en Geschillen

 • Op alle aanbiedingen van leverancier alsmede tussen leverancier en afnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda tenzij leverancier er de voorkeur aan geeft om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van de afnemer.

FoldTable occasions, topkwaliteit met aantrekkelijke kortingen